Burdasınız: Ana Sayfa » Dualar » DUA-İ DEVLET BUDUR

Her kim ki bu dua-i devleti misk ve zafiran ile yazarak üzerinde taşırsa kısmeti ziyade olur. Düşman şerrinden emin olur. Her nereye gitse itibar görür. Eğer ki bir tablo halinde yazıp iş yerinde bulundurur ise kısmeti artar, müşterisi bol olur.

Bu duayı taşıyan kimse her türlü fitne, fesattan, kötülüklerden emin olur. Büyü, sihir kâr etmez; her şeye galip gelir.

Bu kıymetli duanın tamamını aşağıda arz etmiş olyoruz. Cenab-ı Mevlâ cümlemize bu dua hürmetine muhafaza eylesin. Âmin…

DUA-İ DEVLET BUDUR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Sadakallâhül azîmüllezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kay-yûmü yâ zel celâli vel ikrâm. El halîmül kerîmül vâhidül ehadii ferdu’s-samedül kâyimüllezî lehü bihi şey’ün fil erdi velâ fîssemâi ve hüve’s-semîul alîmü ve sadaka enbiyâelıü’r-rüsülihi risâletehü ve enâ bizâlike mine’ş-şehidîne. Allahüm-me leke elhamdii ve lekel mülkü ve lekel mehâbeti ve lekel kahrü ve lekel behâü ve leke’n-ni’metü ve leke’r-rahmetü ve lekel azametü ve leke’r-rahmetü ve lekel azamete ve leke’s-sültânü ve lekel imtinâni ve leke’t-tekdîsü ve leke’t-tesbîhu ve leke’t-tehlîlü ve leke’t-teıncîlü ve leke’t-tekbîr ii ve leke mâ yü-râ ve leke mâ fevka’s-semâvâtil ulâ ve leke mâ tehte’s-serâ ve lekel âhiretü vel ülâ ve leke’ş-şükrü ve leke’n-na’mâi. Alla-hümme salli alâ cebrâîlü emînüke alâ vehyike fel vekkıyü alâ emrike vel mutâu fi’s-semâvâtike ve rnehali kerâmetike vel mütehammelü likelimâtike’n-nâsırînel iııbiyâikel mukad-dimü alâ a’dâike. Allahümme salli alâ mikâîle melikü rah-metike vel mahlûku lire’fetike vel mağfîril ehli tâatike. Allahümme salli alâ isrâfıle sahibu’s-sûmü ve hâmilü arşike men-zirül emrike elvâhidül müşfiki min hıfetike. Allahümme salli alâ hameletil arşi’z-zâhirîne ve alesseferetil kirâmil berereti ve alel melâiketil kirâmi yâ zel celâli vel keremi. Allahümme salli alâ nebiyyinâ âdeme bedîu fîtretikellezî ekremtehü bisü-cûdi melâiketike ve ibâhaticennetike. Allahümme salli alâ ümmenâ havâel meûneti aniddensi el mütahhereti anirricsi vel müfassaleti minel insil müteredete beyne mehâlil kudsi. Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve salli alâ muhammedin ve salli alâ câîle veşîte ve idrîse ve nuhun ve hûdün ve sâlihun ve ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kube ve yûsüfü vel esbâta ve mûsâ ve harûne vel hızır ilyâse ve zûlkarneyni ve yûnüse ve eyyûbe ve lûta vel ilyasa ve davüda ve süleymâne ve zekeriyya ve yahyâ ve îsâ ve yûşaa ve şuayp ve eriyâ ve danyale ve zilkifli ve azîze ve şem’ûne vel havâriyyîne. Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin keıtıâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahmete ve terehamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme fil alemine rabbenâ inneke hamîdün mecid. Allahümme salli ala’s-suadâi ve eimmetil hüdâ vel ebdâli vel evtâdi vessâlihîne vel ibâdi vel vehhâbi ve ehlil cüddi vel ictihâdi vahsus muhammedün ve ehli beytike bi efdali salevâtike ve mehâli kerâmâtike belliğ minnâ tehıy-yeten ve selâmen ve zidhü fadlen ve şerefen ve keremen hattâ yübelliğuhü alâ derecâti ehli’ş-şerefi minennebiyyine vel mürselîne vel efadılel mükarrebîn. Allahümme salli alâ men semmeytü ve men lem minhüm ıııin melâiketihi ve enbiyâike ve ehli tâatike ve evsalü salevâti ve selâmi ileyhim ve ilâ ezvâ-cihim ve ercülühüm ihvânî fîke ve a’vânî alâ duâike. Allahümme innî esteşfeu bi keremike ilâ keremike ve viicûdike ve birahmetike ve biehli ileyke ve bitev-hîdike ve nebiyyike ve biesfâri ve cûdî hâsike indeke ve bi-mecdin lehüm yâ Allah yâ rahmânıı yâ rahîmii yâ halimü yâ alîmii yâ celîlü yâ cemîlü yâ kefîlü yâ vekîlü yâ halîlü yâ kabilü yâ mukîlü yâ müczü yâ münîrü yâ kebîrü yâ mucîbü yâ metînü yâ kâyimü yâ habîrü yâ basîrü yâ raüfü yâ vedııdü yâ şekûrü yâ bürhânü yâ zâhirti yâ bâtınü yâ ğafirü yâ kâdirü yâ kâhirü yâ bâtınü veyâ mutah-hirü yâ fâtırü yâ şekûrü yâ şâkirii yâ muhîtu yâ karîbii yâ mucîbü yâ rnünîbü yâ hasîbü yâ rakîbü yâ hamîdü yâ mecîdii yâ muîdü yâ mürîdü yâ vahîdü yâ şehîdii yâ mekîdü yâ müfîdü yâ muhavvirü yâ muhammedü yâ mu’zirü yâ muhyi yâ muhsî yâ mübdî yâ mu’tî yâ muğnî yâ mukkî yâ muhyî yâ mumıtu ya kabıdıı ya basıtu ya hadi ya daı ya bakı ya alı ya âlî yâ miiteâlî yâ mürşidii yâ mürsilü yâ hafizu yâ râfiu yâ sâniu yâ nâfiu yâ camiu yâ fâtîu yâ semîu yâ hallaku yâ rez-zaku yâ settârü yâ ğaffarü yâ kahhârü yâ vehhâbii yâ tevvâbü yâ fettâhu yâ men biyedihi külli miftâhin yâ atûfü yâ şâiî yâ kâfi yâ ıııâfı yâ vâfî yâ mâlikü yâ kuddûsü yâ selâmü yâ mii’minü yâ miiheyminü yâ azîzü yâ cebbârü yâ mütekebbirü yâ mukaddisü yâ mukaddirü yâ müyessirü yâ hâliku yâ sâdiku yâ fâliku yâ hâliku yâ mâcidü yâ vâhidü yâ samedii yâ ferdu yâ sermedü yâ senedü yâ ebedü yâ vitrü yâ hayyu yâ kayyûmü yâ mûnisü yâ bâisü yâ âlimü yâ hâkimü yâ dâimii yâ kâimü yâ râhimü yâ sâlimü yâ adlii yâ aliyyü yâ veliyyii yâ aleyyü yâ vefiyyü yâ kaviyyü yâ ebediyyü yâ ezeliyyii yâ men-nanü yâ deyyânü yâ bürhânü yâ sültânü yâ ğufrânü yâ süb-hânü yâ emânü yâ beyânü yâ müsteânü yâ hüve yâ zalcelâli vel ikrâmi ve iiîzü nefsî yâ hiyyen şerâhiyyen ve iiîzü sâhibti kitâbî hâzâ min şerril mevâhişi vel ebileti ve min şerril fâili vel kâileti ve min şerri külli ayni sâhiretin ev hâtıretin ve min şerri külliddâhiliyyeti ve min şerri külli âbin ve bâğın ve rây-ihın ve min şerri külli afârîtül cinni vel insi ve üîzü sâhibü kitâbî hâzâ min şerri külli sâkinil biiyûtü vezzevâyâ vel mezâili ve min mâ yesneul hatîeti ve hüm bihâ evyûliu bihâ ve üîzü nefsî min şerri mâ yenzürü ileyhi vel viihûşü ve min şerri mâ yekûnü lî fil ecâmi ve min şerri mâ yüvesvisü fî sııdûri’n-nâsi ve men yesrikı’s-sem’a ve üîzü sâhibel kitâbi minenneşreti vellehmeti vel hadareti vel kereti vennefhati vellekhati ve üîzül cinniil mutahherete vettâikı vel fâsikı vel vâki ve üîzühü min şerri külli akdin ev sihrin ev ferein ev estihkâşin ev hemin ev hazenin ev fikri ev vesvesin ve min külli men yefterî libenî âdeme ve benâti havvâ ve min kablil berğami veddemi vel mer’eti vessevdâi vel mer’eti vel hamrâi vessafrâi ve minennüksâni vezziyâdeti ve min külli dâin dâhilin fî cildin ev lehmin ev demin ev irkin ev ğasabin ev nütfetin ev fî rûhin ev fî sem’in ev fî basarin ev fî şe’rin ev fî beşerin ev zaferin ev fî zâhirin ev fî bâtmin ve üîzühü bimâ a’dis teâne bihi âdeme aleyhi’s-selâm. Ebûl beşer ve şîte ve câyile ve idrîse ve nuhin ve lûtin ve ibrâhîme ve ismâîle ve ishaka ve ya’kûbe ve yûsüfe vel esbâta ve eyyûbe ve yûnüse ve mûsâ ve hârûne ve îsâ ve zekeriyyâ ve dâvüde ve süleymâne ve yahyâ ve hûdiin ve şuaybe ve sâliha vel ilyase ve lukmâne ve zülkifli ve zûlkarneyni ve tâlûta ve ıızeyre ve ilyâse ve muhammedün salevâtüllâhi teâlâ aleyhim ecmaîne ve külle melekin mukarrebln ve nebiyyin mürselin illâ tebhetühüm ve nefertüm ve tecbitehüm an men alekın aleyhi hâzâl kitâbi bismillâhil celîlül ecâlü ve hüve muhammedün resûlullâhi hakkan feseyekfîkehümüllâhü ve hüve’s-semîul alîm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi! aliyyül azîm. Vel hamdülillâhi rabbil âlemin.

“Hazâ sâhıbül kitabül ismü Derviş İbrahim.”

Bir önceki yazımız olan Sıkıntı Çeken İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yok


© 2016 DİYANET VE MÜFTÜLÜK HABERLER · Subscribe: PostsSponsor:Yüce İlaçlama Comments