Burdasınız: Ana Sayfa » Dualar » DEVRİ ÂLÂ HIZB-İ ŞERİFİ (İnâye ve Sehmil Vikâye)

İslâm âlimlerinin dânişmendi ve evliyâyı kudsiyyenin büyüklerinden olan Şeyh Muhyiddin-i Arabî kaddesallahü sir-rahü radıyallahü anh efendimiz hazretlerinin tertip ettiği bu Hizbi Şerifi son derece kıymetli bir duadır.

Havassı şöyledir:

1. Aç okursa doyar.

2. Fakir okursa servet ve gınaya erişir.

3. Hapis okursa selâmete erer.

4. Bu kıymetli duayı okuyan kimseyi herkes sever.

5. Kendisini her türlü kötülüklerden korur.

6. Düşman şerrinden ağrı ve ıstıraplardan vikâye eder.

7. Tüm dualarım kabul buyurur.

8. Hacetlerini israf eder.

9. Ummü sübyan, romatizma, kanser, delilik gibi dert ve belâlardan mahfuz olur.

10. Sihir tutmaz, evvelce yapılmışsa bozulur.

11. Kendisine ilim ve zihin açıklığı verilir.

12. Hafızası kuvvet bulur.

13. Rızkı bol ve malının bereketi çok artar.

14. Kısmetin açılması için: Bir beyaz mendil üzerine yedi defa okunup bu mendili kısmeti çıkmayan kız veya kadın yedi gün başına bağlar veyahut göğsünde saklarsa, sonra da sandığında hıfzederse biiznillâhi teâlâ hayırlı kısmet zuhur eder.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme innî es’elüke en tağmisenî fî hazel lücceti bahri ahadiyyetike ve tamtâmi vahdaniyyetike hattâ ahrüce ilâ siati fedâe rahmetike ve fı vechî lemeânül kurbi min âsari rahmetike mehâben biheybetike azîzen bi’mâyetike kaviyyen bi’ızzetike ve elbisnı hıle’al ızzi velkabûli ve yessir lî menâhi-cel vasli veî vüsûli ve tevvicnî bitâcis sekîneti vel vekâri ve ellif beyni ve beyne ahbâbike fî dâriddünyâ ve dârel karâri vec’al lî min ismikel azîmil a’zamil mutlakı satveten ve hey-beten tenkâdü lî bihâ cemî’ul kulûbi vel ervahı ve tahda’u lî bihânnüküsü vel işbâhu yâ mâliken zellet lehü rıkâbül cebâbireti ve hada’at lehül ferâ’ınetü yâ mâlikeddünyâ vel âhıreti velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi ve sal-lallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sel-leme vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Şu suretle okunacaktır:

Hususî sûrette abdest alıp iki rekât namaz kılmak ve sonra yüz defa Estağfîrullahe! azıym ve on bir defa Alla-hümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim ve üç defa İlhâs-ı Şerif ve bir Fatiha-i Şerife

okumak, bedeninde ve mahallinde temizlik ve tahâret-i kâmile ile kıbleye karşı durulacak ve her ne için okunuyorsa okumadan evvel yani okumaya başlamadan evvel niyyet eylemek lâzımdır.

Devri Â’la şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vassalâtü vesselâmü ala seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’ın. Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü bike tehassantü fahminî bi himâyeti kifâyeti vikâyeti hakikati bürhâni hırzi emâni bis-millâhi ve edhılnı yâ evvelü yâ âhırü fi meknûni gaybi sirri daireti kenzi mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâhi ve esbil aleyye yâ halîmü yâ settârü kenefe sitri hıcâbi sıyâneti necâti va’tesımü bihablillâhi vebni yâ muhîtu yâ kâdirü aleyye süvre emâni ihâtati mecdi sürâdikı ızzi azameti zalike hay-rün zalike min âyâtillâhi ve e’ıznî yâ rakîbü vahrüsnı fi nefsi ve dînî ve ehlî vemâlî ve veledî vedârî bikelâeti i’âzeti i’gâseti ve leyse bidarrihim şey’en illâ bi iznillâhi ve kmî yâ mâni’u yâ dâfi’u bi hakkı esmâike ve âyâtike ve kelimâtike min şerrişşeytâni vessüitâni fein zâlimün ev cebbârün begâ aleyye ehaztühü gaşiyyetün min azâbiîiâhi ve neccinî yâ müzzilü yâ müntekımü m in abidikezzâlimînel bâğınettâğîne aleyye ve a’vânihim fein hemme lî ehadün minhüm bisûin hazalehül-lâhü ve hateme alâ sem’ıhi ve kalbıhi ve ce’ale alâ basarihi gışâveten femen yehdîhi min ba’dillâhi ve ekftnî yâ kahhârü min hadî’ati mekrihim vardüdhüm annî mezmûmîne mez’ümîne menhûrîne bitahsîri tağyiri tedmîri femâ kâne lehü min fi’etin yensurûnehü min dûnillâhi ve ezıknî yâ süb-bühıı yâ kuddüsü lezzete münâcâti akbil velâ tehaf inneke minel âminine bifadlillâhi ve ezıkhüm yâ dârrü yâ mümîtü nekâle ve bâli zevali fekutı’a dâbirül kavmillezîne zalemû vel hamdülillâhi ve eminnı yâ selâmü yâ mü’minü yâ mühey-minü min savleti cevleti devletil i’dâi bigayeti hidâyeti âyeti lehümül büşrâ fîl hayâtiddünyâ ve fil âhireti lâ tebdile like-limâtiliâhi ve tevvicnî yâ azîmü yâ mü’ızzü bitâci mehâbeti kibriyâi celâli sultâni melekûti ızzi azameti ceberüti velâ yahzünke kavlühüm innel “izzeti lillâhi ve elbisnî yâ celîlü yâ kebîrü hıl’ate celâli cemâli kemâli ikbâli felemmâ re eynehü ekbernehü ve katta’ne eydiyehünne ve kulne hâşe lillâhi ve elkı yâ azîzü yâ vedûdü aleyye mehabbeten minke hattâ tenkâde ve tahda’u lî bihâ kulübü cemî’ı ıbâdeke bil mehab-beti vel me’azzeti vel meveddeti min te’tıfi teltıfi te’Iifi yühıb-bûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâhi ve azhir aleyye yâ zâhirü yâ bâtmü âsâre esrâri envâri yühıbbühüm ve yühıbbûnehü ezilletin alâl mü’minîne e’ızzetin alâl kâfirine yücâhidûne fî sebilillâhi ve veccihi allâhümme yâ samedü yâ nûrü vechî bisafâi cemâli ünsi işrakı fein hâccûke fekul eslemtü vechî lillâhi ve cemmilnî yâ cemîlü yâ bedî’as semâvâti vel ardı yâ zalcelâli vel ikrâmi bil fesâhati vel belâgati vahlül u’kadeten min lisânî yefkahû kavlî bire’feti rahmeti rikkati sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ilâ zikrillâhi ve kallidnî yâ şedîdel batşi yâ ceb-bârü yâ kahhârü bi seyfil heybeti veş şiddeti vel kuvveti vel mena’ati min be’si ceberûti izzeti ve mânnasrü illâ nıin ındil-lâhl ve âdimii aleyye yâ bâsitu yâ fettâhıı behcete meserreti rabbişrahlî sadrı ve yessirlî emri biletâifi atâifi elem neş-rahleke sadreke ve bieşâiri beşâiri yevmeizin yefrehul mü’-minûni binasrillâhi ve enzili aOahümme yâ latıfü yâ re’üfii bikalbîl îmâne vel ıtmînâne vessekînete vel vekâre lâ kûne minellezîne âmenû ve tatmeinnü kulûbühüm bizikrillâhi vafriğ aleyye yâ sabûrü yâ şekûrü saberellezîne tederre’û bişebâti yakîni temkini kem min fıetin kalîletin galebet ileten kesîreten biiznillâhi vahfaznî yâ hafızu yâ vekîlü min beyne yedeyye ve min halfî ve an şemâlî ve min fevki ve min tehtî bivücüdi şühüdi cünûdi Iehü mü’akkıbâtün min beyne yedey-hi ve min halfîhi yahfezûnehü min emriliâhl ve sebbit allahümme yâ kâimü yâ dâimü kademeyye kemâ sebbet elkâilü ve keyfe ehâfü mâ eşrektüm velâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâhi ve ensurnî yâ ni’mel mevlâ veyâ ni’men-nasırü alâ a’dâî nasrellezî kile lehü etettahîzünâ hüzüven kâle e’ûzii billâhi ve eyyidnı yâ tâlibü yâ gâlibü bite’yîdi nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme el müeyyedi bite’zîzi tevkıri innâ erselnâke şâhidan ve mübeşşi-ran ve nezîran Iitü’minû billâhi ve ekfınî yâ kâfil enkâdi yâ şâfil edüvâi şerrel a’dâi vel ezâi vel esvâi bi’avâidi fevâidi fe-râidi lev enzelnâ hazâl kur’âne alâ cebelin lere eytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi vemnün aleyye yâ vehhâbü yâ rezzâku bihusûli vüsûli kabûli tedbîri teysîri teshiri külü veşrebû min rızkıllâhi ve elzimnî yâ vahidü yâ ehadü keli-metüttekvâ kemâ elzemte bihâ habîbike seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme haysü külte lehü fe a’lem ennehü lâ ilâhe illâllahü ve tevellenî yâ veliyyü yâ aliyyü bil-vilâyeti vel ınâyeti verri’âyeti vesselâmeti bimezîdi îrâdi is’â-di imdâdi zalike min fadlıllâhi ve ekrimnî yâ kerîmü yâ ga-niyyü bisse’âdeti vessiyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremtellezîne yeğuddûne esvâtehiim inde resûlillâhi ve tüb aleyye yâ tevvâbü yâ rahımü yâ halîmü tevbeten nasûhan lâ küne minellezine izä fe’alü fähi§eten ev zalemü enfüsihim zekerüllähe fästagferü lizünübihim ve men yagfirüzzünübe iilällähü vahtim l! yä rahmänü yä rahimü bihusni hätime-tin-näcine verräcinellezine kile lehüm yä lbädiyellezine esrefü alä enfüsihim lä taknetü min rahmetillähi ve eskinni yä semfu yä alimü yä karlbü cennete adnin üiddet lilmütte-kinellezine da’vähüm flhä sübhäneke allahümme ve tehiy-yetühüm flhä selämün ve ähirü da’vähüm innel hamdülillähi yä Allahü yä Allahü yä Allahü yä däfi’u yä däfi’u yä däfi’u yä mäni’u yä mäni’u yä mäni’u yä näfi’u yä näfi’u yä näfi’u yä Rabbi yä Rabbi yä Rabbi yä Rahmänü yä Rahmänü yä Rahmänü yä Rahimü yä Rahimü yä Rahimü es’elüke allahümme bi hurmeti hazihil esmäi vel äyäti vel kelimäti en tec’ale li min ledünke sultänen nasiran ve rizkan kesiran ve kalben kariran ve ilmen azizan ve amelen beriran ve kabren münt-ran ve hisäben yesiran ve mülken fil firdevsi kebfran ve sal-lallähü alä seyyidinä ve nebiyyinä ve §efi’inä muhammedin ellezi erseltehü bilhakki be§iran ve neziran ve alä älihi ve eshäbihi ve selleme tesliman kesiran ilä yevmiddini ve hasbü-nallähü velä havle velä kuwete illä billähi vel hamdülillähi rabbil älemin. Amin.

Bir önceki yazımız olan Bir Çok İşi Halletmek İçin Dua başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yok


© 2016 DİYANET VE MÜFTÜLÜK HABERLER · Subscribe: PostsSponsor:Yüce İlaçlama Comments